portfolio
Sandra Prter
Vogan's Mill
Maesta
Maesta
    red arrow  
1 2 3 4
Vogans Mill 1
Vogans Mill
Vogans Mill V
Maesta One
Maesta II
 
VOGANS MILL - Archive 3
Vogan's Mill I - 110 x 152 cms
Vogan's Mill II - 152 x 110cms
Vogan's Mill V - 60 x 80cms
Maesta I - 30 x 20cms
Maesta II - 65 x 80cms
Maesta III - 65 x 80cms
Maesta IV - 152 x 182cms
Maesta V - 152 x 182cms
Maesta VII - 182 x 152cms
Toledo - 50 x 40cms